PRIVACYVERKLARING

Bij Blue Engineering nemen we uw privacy uiterst serieus. We verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Identiteit en contactgegevens:

Naam: Blue Engineering

Adres: Venrayseweg 180a, 5928 RH Venlo

Website: www.blue-engineering.nl

Telefoon: 077 3333 690

E-mail: info@blue-engineering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Dit omvat:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer en e-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website en uw surfgedrag op meerdere websites

– Gebruikte internetbrowser en apparaattype

– Overige gegevens die u actief verstrekt, zoals door het aanmaken van een profiel op onze website, in correspondentie, of telefonisch

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Onze diensten zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet altijd verifiëren of een bezoeker ouder dan 16 is; we adviseren ouders dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Indien u meent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op; wij zullen deze informatie verwijderen.

Doelen en grondslagen van de gegevensverwerking:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal

– Om contact met u op te nemen indien nodig voor het verlenen van onze diensten

– Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

– Het analyseren van uw gedrag op onze website ter verbetering van onze website en afstemming van producten en diensten op uw voorkeuren

– Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte

Bewaartermijn van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Ze worden alleen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om uw privacy te waarborgen.

Gebruik van cookies:

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies om de website optimaal te laten functioneren en om uw gebruikservaring te verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies via uw browserinstellingen. Meer informatie over cookies vindt u op:  veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens onder de AVG:

  • Recht op inzage: U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
  • Recht op rectificatie: U heeft het recht om onjuiste gegevens die wij over u bewaren, te laten corrigeren.
  • Recht op gegevenswissing: U kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen, onder bepaalde voorwaarden.
  • Recht op intrekking van toestemming: Als u toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming altijd intrekken.
  • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt verzoeken dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen aan een andere organisatie, of direct aan u, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Voor het uitoefenen van deze rechten, stuur uw verzoek naar info@blue-engineering.nl. Voor de verificatie van uw identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Bescherm uw privacy door uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone), paspoortnummer, en Burgerservicenummer (BSN) op de kopie onleesbaar te maken. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Melden van een klacht:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u direct contact met ons opnemen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link.

Beveiliging van persoonsgegevens:

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens ernstig en implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, en wijziging. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@blue-engineering.nl.

 

Procedure bij datalekken:

Indien er een datalek optreedt, zullen wij dit onmiddellijk melden bij de relevante toezichthoudende autoriteit binnen 72 uur na ontdekking, conform de AVG. Getroffen personen zullen ook geïnformeerd worden als het lek waarschijnlijk een hoog risico oplevert voor hun rechten en vrijheden. Wij hebben een protocol voor incidentenrespons om snel en effectief op datalekken te reageren en de impact ervan te minimaliseren.